Sondazhe


Kë gjuhë doni të mësoni?
Anglisht
  24 (24%)
Gjermanisht
  16 (16%)
Italisht
  18 (18%)
Greqisht
  31 (31%)
Frëngjisht
  14 (14%)
Suedisht
  10 (10%)
Turqisht
  11 (11%)
Japonisht
  3 (3%)
Tjetër
  5 (5%)

Sondazhi u mbyll më 4 nëntor 2016.


No comments:

Post a Comment